0 (232) 388 01 10 Öğrenci İşleri

Tıp Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi, yarım asırlık birikim ve deneyimini hem tıp eğitimine, hem de sağlık hizmetlerine yansıtmaktadır. Dev bir eğitim kadrosuna sahip olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlık alanındaki başarısını eğitimde de sürdürmektedir. Fakülteden mezun olan Tıp Doktoru’ndan beklenen temel roller; hekimlik, sağlık savunuculuğu, bilim insanı, iletişimci, lider ve yönetici, ekip üyesi olmasıdır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990 yılında entegre tıp eğitimi uygulamasına geçmiştir. Buna göre değişik bilim dallarının sunduğu eğitim, konu bütünlüğü çerçevesinde entegre edilmiş, konuların daha iyi aktarılması ve öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılması amaçlanmıştır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2003-2004 akademik yılından itibaren eğitim, dikey entegrasyon programı ile sürdürülmektedir. Bu sistemde, teorik ders saatlerinin azaltılarak öğrencilerin merak ve araştırıcı yönlerinin ön plana çıkarılması ve teorik derslerin yanı sıra ağırlıklı olarak pratik ve beceriye dönük uygulamaların yer alması amaçlanmıştır. Böylece, bir tıp öğrencisinin fakülteye girişinden mezun oluncaya kadar alacağı temel ve klinik bilim dersleri ile staj ve uygulamaların bir bütünlük içinde olması hedeflenmiştir.

Günümüzde tıp eğitimi, dünyada ve ülkemizde ayrı bir çalışma alanı haline gelmiş ve son yıllarda önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Konunun önemini çok iyi bilen ve yakından takip eden Ege Tıp, 1999 yılında bu alanda öncülük etmiş ve ülkemizde ilk kez Tıp Eğitimi Anabilim Dalını kurmuştur.

Her yıl yaklaşık 300 yeni öğrenciye kapılarını açan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK) tarafından programlanan ve sürdürülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış ve eğitimde akredite edilmiştir. Ülkemizde bulunan tıp fakülteleri içinde akredite olan ilk sekiz fakülte arasında, gerek öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, gerekse de uygulama-araştırma merkezi (hastanesi) açısından en büyük Fakülteyi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi oluşturmaktadır.

Ege Tıp’ta, eğitim süresi 6 yıldır. 2010 – 2011 eğitim-öğretim yılı başından itibaren hazırlık sınıfı uygulaması kaldırılmış, yerine tıp eğitimi için çok önemli olan yabancı dil eğitimi, küçük sınıflarda Tıbbi İngilizce dersi olarak eğitim süresi boyunca devam edecek şekilde programlanmıştır. Böylece Fakülte; hazırlık sınıfı bulunan diğer Tıp Fakültelerine göre bir yıl daha kısa eğitim vermektedir. Yabancı dil eğitimi yıllara yayıldığından, öğrencilere önce genel, ardından mesleki İngilizce öğretilerek, güçlü bir yabancı dil eğitimi sunulmaktadır.

Tıp eğitiminde, öncelikle Tıbbi Bilimlere Giriş ile İnsan Vücudunun Temel Yapı ve Fonksiyonuna ilişkin bilgiler öğrenilmektedir. Yaklaşık iki yıl süren bu aşamadan sonra bu sistemlerin patolojileri, yani hastalıkları öğretilmektedir. Bu dönemde öğrenciler aldıkları teorik derslerin yanı sıra, klinikleri de ziyaret etmeye başlarlar. Fakültenin dördüncü ve beşinci yılları ise staj bloklarından oluşmaktadır. 6. sınıfa gelen bir öğrenci, intörn doktor unvanı alır ve hasta takip ve tedavisinde aktif olarak rol üstlenir.

Ayrıca, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından bu yana bilimsel düşünce sistemini özümsemiş, sağlık alanında temel tıp, laboratuvar, klinik ve alan araştırmalarını yapma becerisi kazanmış tıp doktorlarını yetiştirmek amacıyla “Araştırma Eğitim Programı” adı altında seçmeli bir program uygulanmaktadır. Programın amacı geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Diğer taraftan, ders programları hazırlanırken, öğrencilerin sosyal faaliyetlerde daha aktif rol alabilmeleri ve kendilerini sosyal-kültürel anlamda da yetiştirebilmeleri için, ders programlarında boşluklar yaratılmaya çalışılmıştır.

Hekim Kimdir?

Hekimlik, meslekten öte “bir yaşam biçimidir”. Hekim, kişiyi hastalıklardan koruyarak sağlığını daha iyiye götürmeye çalışan, buna karşın hastalananları olanakların elverdiği en erken dönemde tanı koyarak, en iyi şekilde tedavi eden kişidir.

Bir Alanda Uzmanlaşmak

Pratisyen hekim, istediği süreyle bu görevine devam edebilir. Bu göreve genel olarak “birinci basamak sağlık hizmeti” adı verilmektedir. Bir alanda uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekim, ÖSYM tarafından yılda iki kere yapılan merkezi bir sınava girer. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) adı verilen bu sınavda başarılı olan hekimler, kazandıkları alana göre değişen, 4 ila 5 yıl arasında süren bir uzmanlık öğrenciliği, başka bir deyişle “ihtisas” dönemi geçirir. Bu dönemde de çalıştığı kurumdan maaş alan hekim, ihtisasının bitiminde “uzman hekim” unvanını alır.

Akademisyen Olmak

Bir uzman hekim devlet hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya serbest muayenehane hekimi olarak çalışabileceği gibi, bilimsel araştırmalara ve eğitime eğilimli hekimler tıp fakültelerinde kalarak akademisyen de olabilir. Belirli aşamaları tamamlayan akademisyenler zamanla “Yardımcı Doçent”, “Doçent” ve “Profesör” unvanlarını alırlar.

Zorunlu Hizmet Nedir?

Ülkemizde, hekim sıkıntısı yaşayan bölgelere sağlık hizmeti sunmak amacıyla pratisyen ve uzman hekimler için zorunlu hizmet uygulaması uzun yıllardır yapılmaktadır.

Tıp Fakültesini Seçmek...

Tıp fakülteleri, uzun ve kapsamlı eğitiminden dolayı genel olarak zor bir fakülte olarak kabul edilmektedir. Bu düşüncede doğruluk payı olmakla birlikte, zorluk gerçekte görecelidir. Hekimlik mesleğine gönül vermiş ve tıp fakültesini isteyerek seçmiş bir öğrenci için tıp fakültesi, zorluktan çok bir deneyim ve keyif alma ortamı sağlayacaktır.

Bu nedenle, tıp fakültesini seçecek bir öğrenci, öncelikle kendini iyi tanımalı, bu mesleği seçmek isteyip istemediğinden emin olmalı, insanları sevmeli ve onlarla iyi iletişim kurabilmelidir. Malzemesi insan olan bir mesleğin elbette sorumlulukları da, verdiği mutluluk da büyük olacaktır.

Hekimlik, tanımında da vurgulandığı gibi, meslekten öte bir yaşam biçimidir ve bu yaşam biçiminden emekli olunamaz. Hekim olarak bulunduğunuz her ortamda insanların size soracak ve danışacak bir şeyleri olacaktır. Bu çerçevede, insanlara yardımcı olmaktan hoşlanıyorsanız, hekimlik tam size göre bir seçim olacaktır.

Neden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi?

Eğer hekim olmaya ve bir tıp fakültesine girmeye karar verdiyseniz, karşınıza “hangi tıp fakültesi” sorusu çıkacaktır. Bu soruyu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak cevaplamak için pek çok nedeniniz var. Ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilen Ege Tıp, öğrenci seçme sınavında %1’lik dilimden öğrenci alan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumudur. 2010 yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonuçlarına göre, Sayısal 1 ve Sayısal 2’de Türkiye birincisi olan öğrenciler, tüm Üniversiteler arasından, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi almayı tercih etmişlerdir. Ayrıca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, “Tıpta Uzmanlık Sınavında” (TUS) başarıları ile tıp fakülteleri mezunları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer taraftan son yıllarda Tıp Fakültesi öğretim üyeleri TUS’a düzenli olarak soru hazırlamaktadırlar.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitiminde akredite olmak için başvuran ve akreditasyon başvurusu kabul edilen az sayıdaki tıp fakülteleri arasındadır. Tıp eğitiminde uygulanan entegre eğitim sistemi sonucunda öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra temel bilim ve klinik derslere eğitimlerinin ilk yıllarında başlamaktadırlar. Böylece, dikey entegrasyon programı sayesinde ilk sınıflardan itibaren öğrenciler klinik öğretim üyelerinden eğitim almaktadırlar. Ayrıca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, teorik dersleri destekleyen kadavra, mikroskopi ve benzeri pratik uygulamalarla ve alt yapı imkanları açısından ülkemizin en zengin fakülteleri arasındadır. Bununla birlikte, simüle hasta laboratuvarı öğrencilerimize standardize bir ortamda 2. sınıf gibi çok erken bir dönemde hekim-hasta ilişkisini başlatma olanağını tanımaktadır.

Teknolojinin getirdiği yeniliklerle donatılmış Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkiye’nin en yoğun hasta akışına sahip hastanelerinden biridir. Klinik sınıflarda öğretim üyelerinin gözetiminde bir öğrenciye yılda ortalama 75 yatan hasta, 1.000’e yakın poliklinik hastası düşmekte, bu özellik ilerleyen sınıflarda öğrencilere eğitim fırsatı olarak yansımaktadır. Ayrıca, öğrenciler, ERASMUS değişim programı dahilinde Almanya, Fransa, İsveç, Hollanda ve Portekiz gibi ülkelerde staj veya bilimsel çalışmalar yapma olanağına sahiptirler.

Kaliteli eğitim kadar kaliteli bir sosyal yaşam sunan Tıp Fakültesinde; kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin sosyal yönlerinin geliştirilmesini hedefleyen Sinema Topluluğundan Modern Dans Topluluğuna kadar farklı alanlarda 16 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Tüm bunların ötesinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve güçlü öğretim ordusu, yıllar içinde gelişen tüm olanaklarını öğrencilerini en iyi biçimde eğitmek için seferber etmiştir. Ayrıca Fakülteye derece ile giren öğrencilere çeşitli olanaklar sağlanmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

Türkiye’nin ilk sıralarda tercih edilen Tıp Fakülteleri arasında olan ve LYS sonuçlarına göre ilk 4000’e giren öğrencilerin tercih edebileceği seçkin bir eğitim kurumu
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiş ilk Tıp Fakülteleri arasında (2013 yılında Akreditasyon Ara Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamış, 2017 yılına kadar eğitimde akredite edilmiş fakülte)
Simüle Hasta Laboratuvarı ile öğrencilerine çok erken bir dönemde hastalardan öğrenme olanağı sunan Tıp Fakültesi
Birinci sınıftan son sınıfına dek gelişim sınavları ile öğrencilerin bireysel olarak gelişimlerinin izlendiği Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarıları ile Tıp Fakülteleri arasında ilk sıralarda yer alan fakülte


Öğrenci Görüşleri

  1. Ezgi Aydın| Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencisi

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi zengin hasta çeşitliliği ile standartlardan çıkmanıza kapı aralayacak. Kariyerinin tepe noktasındaki öğretim üyeleri ile dilediğiniz kadar çalışma imkanları sunarken, ilklerin gerçekleştirildiği ameliyathaneleri ve eğitim öğretim metodları ile sizi çalışmaya, okumaya, öğrenmeye, denemeye motive edecek, vizyonunuzu genişletecek. Bünyesinde barındırdığı simüle hasta laborotuvarları daha ilk sınıflardan hastaya yaklaşımı öğrenip, güncel kütüphanesi ve akreditasyon kalitesindeki öğretimi ile temelinizi sağlam atmanıza olanak verecek. Fakültenin sosyal aktivite imkanları ve bulunduğu enfes şehirin imkanları ile de sizi tam anlamıyla hayata hazırlayıp, ufkunuzu genişletecek. Böylesine köklü bir okuldan mezun olurken gurur duyacağınızdan, ileride de bu ailenin parçası olmak isteyeceğinizden hiç şüpheniz olmasın.

  2. Ahmet Avcıl| Tıp Fakültesi 5.Sınıf Öğrencisi

    Vizyonunda akademik kariyer ve sosyal yaşamı birarada bulunduran ender tıp fakültelerinden E.Ü.T.F'de ; Güncel tıbbın tüm imkanlarının sunuldugu temel ve klinik A.B.D larında modern tıp egitiminin yanısıra köklü gecmişi ve deneyimli hocaları sayesinde zor kosullarda uygulayabileceginiz usta cırak ilişkisine dayanan mesleki egitimi alabilirsiniz. Ayrıca E.Ü.T.F bünyesinde bulunan E.T.Ö.T'de (Ege Tıp Ögrenci Toplulukları) hobilerinizi ve kişisel yeteneklerinizi profesyonelce geliştirme imkanı bulacaksınız. Cok güzel anılarla mezun olacak bir üniversite istiyorsan sen de Ege Tıp ailesine katıl.

Yukarı Dön