0 (232) 311 10 10

Su Ürünleri Fakültesi

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

KURULUŞ YILI                                                     1982

ÖĞRETİM ÜYESİ                                                   85

Profesör                                                               41

Doçent                                                                 39

Yardımcı Doçent                                                  5

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI                                28

ÖĞRENCİ KONTENJANI                                        51

PUAN TÜRÜ                                                         MF 2

2017 LYS TABAN PUANI                                       223,80

2017 LYS TAVAN PUANI                                       273,00

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 254
Kız 61
Erkek 193

ÖĞRENCİ / ÖĞRETİM ELEMANI ORANI:               2,24
ÖĞRENİM DİLİ                                                     Türkçe

ÖĞRENİM SÜRESİ                                                4 yıl

DİL HAZIRLIK SINIFI                                              İsteğe Bağlı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ                                           Var

ERASMUS+ PROGRAMI

ÖĞRENCİ SAYISI(2017-2018)                               6

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 1982 yılında Türkiye’nin ilk Su Ürünleri Yüksekokulu olarak kurulduktan sonra, 1992 yılında fakülteye dönüştürülmüştür. Fakülte; balıkçılık, yetiştiricilik, işleme, ekonomi, balık hastalıkları, yem teknolojisi,


deniz ve iç sular biyolojisi, çevre ve izleme, sürdürülebilir ekosistem yönetimi, su kalitesi, ekotoksikoloji vb. konular üzerinde araştırmalar yapan, ilgili konularda çözümler üretebilen yaklaşımları ile kaliteli ve geleceğe ışık tutabilen öğrencileri yetiştirme yönünde ülkemizin ilk ve en büyük Su Ürünleri Fakültesi olma özelliğine sahiptir. Bu amaçla öğrenciler dört yıl boyunca teorik ve uygulamalı pek çok ders almakla birlikte, toplam 25 iş günü staj yapmaktadırlar. Ayrıca tez ve seminer ile öğrenim hayatlarının lisans aşamasını tamamlayarak hayata atılmaktadırlar.

Fakülte bünyesinde üç bölüm bulunmaktadır. Bu üç bölüm, bölümlere bağlı anabilim dalları ve çalışma alanları şu şekildedir:

1-) Yetiştiricilik Bölümü:

Yetiştiricilik Anabilim Dalı:

Deniz, içsu ve akvaryum balıkları üretim ve yetiştiriciliği, balık yemleri rasyon hazırlama, analiz,
canlı yem kültürü ve algal biyoteknoloji, akuakültürde sektörel ekonomi ve işletme yönetimi Akuakültürde planlama ve pazarlama, akuakültürde genetik, moleküler genetik ve ıslah çalışmaları üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Hastalıklar Anabilim Dalı:

 

Yetiştiriciliği     yapılan     balık     ve    diğer     sucul     canlıların     bakteriyel,    paraziter     ve    mantar
hastalıklarının teşhis ve tedavisi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

2-) Avlama-İşleme Teknolojisi Bölümü:

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı:

Avlama  Teknolojisi  Anabilim  Dalı  birçok  konuda  çalışmalar  yürütmekte  olup  belli başlı
konular arasında av araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi; amatör, küçük ve büyük ölçekli  balıkçılık;
av araçlarının seçiciliği ve balık davranışları; balıkçılıkta hedef dışı av ve ıskarta, balık stokları, balıkçılık gücü ve birim çabaya düşen avın belirlenmesi; ekosistem temelli balıkçılık; yapay resif uygulamaları; balıkçılık biyo-ekonomisi ve su ürünleri kooperatifleri, su ürünleri halleri ve pazarlama; avlama temelli balıkçılık (orkinos) ve balıkçı gemileri ile güverte-üstü ekipmanlar yer almaktadır.

 

İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı:

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı; deniz ve iç sulardan avlanan ve yetiştirilen tüm ürünlerin insanlarda sağlık riski yaratmadan korunması, işlenmesi, besinsel değerin arttırılması, raf ömrünün uzatılması, kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi gibi konuları tüm yönleriyle inceler.
Su   Ürünleri   İşleme   Teknolojisi   Anabilim   Dalı   eğitim faaliyetlerinin yanında, bilimsel araştırma faaliyetleri ile  gerek özel sektöre gerekse

literatüre önemli katkılar sağlamaktadır. Bilimsel araştırmalar; su ürünlerinde kalite korunumu, kimyasal kompozisyon tespiti, yeni paketleme teknolojileri, balıkçılık yan ürün değerlendirme teknolojileri, hazır gıda teknolojileri, HACCP planı, bitkisel su ürünlerinin işlenmesi ve kalite artırımı ana konularında gerek kimyasal gerekse mikrobiyal analizler kullanılarak sürdürülmektedir. Duyusal analizler, renk analizleri, doku analizleri, enzim analizleri anabilim dalı bünyesinde yapılabilen analizlerdir.
İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı, WEFTA (West European Fish Technologists Association ) grubunun Türkiye temsilciliğini 2004 yılından beri devam ettirmektedir.

 

3-) Temel Bilimler Bölümü:

Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı:

Anabilim Dalında ülkemiz denizlerinde dağılım gösteren, başta balıklar olmak üzere, sürüngen, kuş ve memelileri içeren tüm omurgalılar hakkında çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balık biyolojisi (büyüme, yaş tayini, üreme, diyet kompozisyonu vb.) ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları), sucul sürüngen, kuş ve memelileri konularında uzmanlaşmış akademisyen kadrosu ile önlisans ve lisans düzeyinde uygulamalı eğitime devam edilmektedir. Bunun yanı sıra Anabilim Dalına ait Balıkçılık Biyolojisi Laboratuvarında ekonomik öneme sahip balık stoklarının yönetimi ve sürdürülebilir şekilde ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çok sayıda araştırma projesi de yürütülmektedir.

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı:

 

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında, ülkemiz denizlerinin biyolojik zenginliklerinin tespitine yönelik önemli katkıda bulunulurken, bu zenginliklerin korunması ve sürdürülebilirliği için gerekli olan veriler sağlanmakta, sucul ekosistemlerin insan etkisi ile bozulmasının saptanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda yol gösterici çalışmalar yapılmaktadır.
Anabilim Dalının Bornova ve Urla Yerleşkesinde, konusunda uzman araştırmacılar tarafından oluşturulan Bentoloji, Ekotoksikoloji, Biojeokimya, Kimya, Planktonoloji, Ekobiyotest ve Ekoteknoloji olmak üzere, toplam yedi adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Denizel ve lagüner sahalarla ilgili su kalitesi, su kirliliği ve kontrolü, bentos, plankton, ekotoksikoloji ve deniz ekolojisi ile ilgili pek çok konu incelenmekte ve araştırılmaktadır. Araştırmalarda fakülteye ait EGESÜF Araştırma Gemisinden yararlanılmaktadır.

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı:

 

Türkiye akarsu, göl, rezervuar, bataklık, geçici su, lagün gibi sulak alanlarının limnolojisi; sucul canlı biyoçeşitliliği, dağılımı, ekolojisi ve biyolojileri; su kalitesi; su kaynakları yönetimi ve korunması; içsu balıkçılığı ve yönetimi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Limnoloji Laboratuvarları, su ve canlı örnekleme ve inceleme ekipmanları, 4,25 m boyunda fiber tekne ve motoru ile 3 m ahşap tabanlı şişme bot bu anabilim dalının olanakları arasında yer almaktadır.


Su Ürünleri Fakültesinin Bornova Kampüsü ve Urla biriminde 19 laboratuvarı bulunmaktadır. Bornova Kampüsünde; Plankton Kültürü Laboratuvarı, Balık Islahı ve Moleküler Genetik Laboratuvarı, Biyojeokimya Laboratuvarı, Fitoplankton Laboratuvarı, Balıkçılık Biyolojisi Laboratuvarı, İşleme Teknolojisi ABD Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İşleme Teknolojisi ABD Kimya Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Ekotoksikoloji Laboratuvarı, Bentoloji Laboratuvarı ile Yem ve Hammadde Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Urla biriminde ise Kimya, Bentoloji, Mikrobiyoloji, Balık Hastalıkları, Mikroskopi, İşleme, Avcılık Laboratuvarları ve Laboratuvar Tipi Yem Üretim Tesisi ile Kuluçkahane ve Canlı Yem Üretim Birimi yer almaktadır.

Bunların yanında, önemli bir eğitim ve uygulama olanağı sağlayan Çiğli, Çamaltı Kuş Cenneti’nin yanında bulunan ve toplam 18.000 dekarlık yüzey alanına sahip Homa (SÜFA) Dalyanı fakülteye tahsis edilmiş olup, 1986 yılından bu yana pek çok çalışma, staj ve projelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Üretim şekli ile organik balık üretimini destekleyen bu alan önemli bir uygulama alanı olarak yer almaktadır.

27 metre boyunda ve 110 grosstonluk, ülkemizin hem gırgır hem de araştırma amaçlı trol balıkçılığı yapabilme özelliğine sahip ilk balıkçılık araştırma gemisi "EGESÜF", 1994 yılından bu yana fakülte tarafından her türlü uygulama ve araştırmalarda kullanılmaktadır. Ayrıca, EGE- DERİN teknesi, Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte dalış uygulamalarında kullanılmaktadır.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi (EFSM), araştırma faaliyetlerinin sonucunda tespit edilmiş türlerin kalıcı bir biçimde saklanması amacı ile 2007 yılında kurulmuştur. 1930’dan günümüze kadar yaklaşık 4.000 türe ait bireyin toplandığı müze, Türkiye’nin en büyük deniz ve içsu canlıları müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Müzede ayrıca 154 içsu balık türü, 120 deniz balığı türü, 300 fitoplankton türü, 50 sünger türü, 1.010 Annelida türü, 900 Mollusca türü, 1.220 Arthropoda türü ve 300 diğer omurgasız türüne ait bireyler bulunmaktadır. ESFM’nin İçsu Balıkları Bölümünde ülkemizin 26 akarsu havzası içerisinde çeşitli  habitatlardan toplanmış yaklaşık 46.000 birey tasnif edilmiştir. Ülkemizde şu ana kadar tespit edilen 236 içsu balık türünün 154’ü (toplam faunanın %65’i) müzede saklanmaktadır.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin uzman araştırıcı kadrosu 2005 yılından bu yana deniz ve tatlısularda (göller, akarsular, kaynak suları, mağaralar) yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, toplam 38 yeni canlı türü keşfetmiş ve bunları bilimsel literatürde ilk defa tanımlamışlardır. Tanımlanan yeni türler arasında balık türü de dahil olmak üzere, çeşitli sucul omurgasız türleri yer almaktadır. Tanımlanan canlı türleri Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi (ESFM)’de saklanmaktadır.

Fakülte mezunları; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başta Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bünyesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde, özel balıkçılık, su ürünleri üretim işletmelerinde, balık hastalıkları laboratuvarlarında, balık hallerinde, balıkçı teknelerinde, soğuk hava depolarında, su ürünlerine dayalı sanayilerde mühendis ile yönetici arasında değişen bir yelpazede görev alabilmektedirler. Mezunlar, özel veya devlete ait sektörle ilgili araştırma ve geliştirme (AR-GE) laboratuvar ve tesislerinde de görev yapabilmektedirler. Son yıllarda önemi giderek artan ve çok geniş alanlarda faaliyet gösteren su ürünleri sektörü içinde ücretli bir çalışan olarak veya kendilerinin kuracakları işlerinde iş sahibi olarak istihdam imkanları mevcuttur. Bunun doğal sonucu olarak, günümüzde su ürünleri sektörünün birçok öncü kuruluşunda Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunları üst düzey yönetici olarak yer almakta ve sektörün geleceğine yön vermektedirler. Su ürünleri mühendislerinin sektör içinde artan oranlarda yer alması, sektörü sahiplenme, sektöre bilimsel yön verme ve kendilerinden sonra gelecek adaylar için önemli bir tecrübe kaynağı olma şansı vermektedir. Bunların yanında, mezunlar yurt dışında özellikle balıkçılık teknolojisi ve işleme sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde de çalışma fırsatı yakalamaktadırlar.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES: EÜ Kampüsü Bornova / İzmir

Tel: 0 (232) 311 12 91

Faks: 0 (232) 388 36 85

Web: www.egefish.ege.edu.tr

E mail: sufak_dekanlik@mail.ege.edu.tr


Yukarı Dön